Cookies, Privacy Wetgeving en Algemene voorwaarden

Cookies, Privacy Wetgeving en Algemene Voorwaarden van L’Authentique

Cookies

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. En soms kan ook een andere website de cookie lezen en er informatie in opslaan.

Sommige cookies zijn noodzakelijk. Omdat de website het anders niet doet. Er zijn ook cookies die handig zijn voor de bezoeker. Bijvoorbeeld omdat hij onthoudt in welke taal u de website wilt lezen. Maar veel cookies worden gebruikt om bij te houden wat u op internet doet. Bijvoorbeeld naar welke pagina’s u hebt gekeken.

Is het plaatsen van een cookie verboden?

Nee, het plaatsen van een cookie is niet altijd verboden. De eigenaar van de website moet zich wel aan een aantal regels houden:

  • de website moet u toestemming vragen voor het plaatsen van een cookie op uw computer.
  • de website moet u ook informatie geven over deze cookie. Bijvoorbeeld waarvoor de cookie wordt gebruikt. En of ook andere websites of bedrijven toegang hebben tot de gegevens die met de cookie worden verzameld.

Zo kunt u zelf kiezen of een website toegang krijgt tot gegevens op uw computer, tablet of smartphone. Meer controle over uw privacy op het internet dus.

Voor welke soort cookies hoeft u geen toestemming te geven?

Sommige cookies mag een website plaatsen zonder uw toestemming. Dat mag :

  1. Als de cookie noodzakelijk is voor de werking van de website. Of noodzakelijk is voor een dienst die u zelf hebt aangevraagd. Dat kan bijvoorbeeld een cookie zijn die helpt bij het inloggen voor internetbankieren.
  2. Als de cookie wordt gebruikt om de kwaliteit of effectiviteit van de website te bekijken. Bijvoorbeeld een cookie die wordt gebruikt om te zien hoe een bezoeker door de website surft. Deze informatie kan de website-eigenaar gebruiken om zijn website te verbeteren. Dat mag alleen als de cookie geen grote inbreuk maakt op uw privacy.  De website-eigenaar mag deze gegevens dan niet gebruiken om bijvoorbeeld een profiel van uw internetgebruik op te stellen. En hij mag deze informatie niet zomaar delen met andere bedrijven.

Hoe geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies?

De website-eigenaar moet voordat hij cookies mag plaatsen aan u vertellen hoe u toestemming kunt geven voor het plaatsen van cookies. Er kan bijvoorbeeld een scherm of pop-up in uw beeldscherm verschijnen met informatie over de cookies die de website-eigenaar wil plaatsen. Soms kunt u dan in dat scherm op akkoord klikken. Of er staat dat u akkoord gaat zodra u gebruik gaat maken van de website. Dat mag alleen als de website-eigenaar dan wel duidelijk heeft verteld dat u op die manier toestemming geeft voor het plaatsen van cookies.

Een website slaat uw toestemming meestal op in een cookie. Uw toestemming geldt dan zolang deze toestemmingscookie op uw computer, tablet of smartphone staat. Hoe lang de cookie op uw apparatuur wordt opgeslagen, wordt vermeld als u om toestemming wordt gevraagd. U hoeft niet bij elk herhaald bezoek aan een website opnieuw toestemming te geven. De toestemmingscookie  heeft namelijk al onthouden dat u toestemming hebt gegeven. U kunt uw toestemming ook weer intrekken. Bijvoorbeeld door de cookie van uw computer, tablet of smartphone te verwijderen.

Hoe kunt u de cookies weer verwijderen?

Hoe u een cookie verwijdert, hangt af van het programma waarmee u webpagina’s bekijkt. Dit programma heet de internetbrowser. Bekende internetbrowsers zijn Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome en Safari. U kunt de helpfunctie van uw internetbrowser gebruiken om te kijken hoe u cookies kunt verwijderen.

Mag een website u toegang weigeren als u geen toestemming voor cookies geeft?

Dat mag niet als het gaat om een website van een overheidsinstelling. Bijvoorbeeld de website van uw gemeente. Die moet u altijd toegang geven, ook als u geen cookies wilt. Andere websites zijn  niet verplicht om u toegang tot de website te geven als u cookies weigert. Maar de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM)  moedigt websites wel aan om een oplossing te zoeken voor mensen die cookies weigeren en die toch graag de website willen bekijken.

 

Privacy  Wetgeving

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing

Via het contactformulier van L’Authentique Oilpaintings worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. L’Authentique Oilpaintings acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met ons.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie Mei 2018

Artikel A – Algemeen

1.L’ Authentique is een eenmanszaak van Veerle Leeuwenburg, Kamer van Koophandel Rotterdam nr. 59184051. Hoofdadres : Zanglijsterstraat 161 te 3084NT Rotterdam.

2.Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en alle overeenkomsten van welke aard ook van en met L’Authentique. Door het tot stand komen van een (mondelinge en/of schriftelijke) overeenkomst tussen de klant en L’Authentique middels de procedure zoals deze is omschreven, accepteert de klant onderhavige Algemene Voorwaarden. Deze aanvaarding wordt uitdrukkelijk gestaafd door de door de klant en L’Authentique ’voor gelezen en goedgekeurde’-ondertekening en dagtekening van onderhavige Algemene Voorwaarden. Deze door alle partijen ondertekende en gedagtekende Algemene Voorwaarden worden in het aantal exemplaren opgemaakt als er partijen zijn en waarvan aan elke partij 1 exemplaar wordt overhandigd.

3.Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met en “voor gelezen en goedgekeurd” ondertekend en gedagtekend door L’Authentique, zijn overeengekomen.

4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van L’Authentique worden bedongen, kunnen evenzeer bedongen worden ten behoeve van door L’Authentique ingeschakelde tussenpersonen en/of andere derden.Enkel L’Authentique kan bepalen wie de door haar ingeschakelde tussenpersonen en/of andere derden zijn en in haar naam mogen optreden, tenzij anders rechtsgeldig bewezen wordt.

5.Indien (een) bepaling(en) van deze Algemene voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. L’Authentique en de klant zullen dan in overleg treden om op deze manier (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen. Elke bepaling kan nooit tegenstrijdig zijn met de Nederlandse wetgeving.

6.L’Authentique behoudt zich ook het recht voor om ten allen tijde de voorwaarden en de inhoud van mogelijke projecten/afbeeldingen/voorbeelden/schetsen van welke aard ook van en met L’Authentique te wijzigen, al dan niet vermeld op de website/folders/flyers/catalogussen van L’Authentique, ongeacht tot welk doeleind deze projecten/afbeeldingen/voorbeelden/schetsen van welke aard ook zijn opgemaakt, al dan niet op vraag van de klant.

7.Er kunnen geen rechten worden ontleend aan door L’Authentique getoonde projecten/afbeeldingen/voorbeelden/schetsen, zelfs degene om aan de klant een beeld te geven van het te maken ontwerp en/of project. L’Authentique is ten allen tijde gemachtigd afbeeldingen/voorbeelden/schetsen/projecten te wijzigen en/of te verwijderen, al dan niet vermeld op de website/flyers/folders/catalogussen van L’Authentique.

8.Typefouten en spellingsfouten zijn voorbehouden en kunnen nooit beschouwd worden ten nadele van L’Authentique.

Artikel B – Aanbiedingen, offertes en (mondelinge en schriftelijke) overeenkomsten

Alle aanbiedingen van L’Authentique zijn vrijblijvend en L’Authentique behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) bepalingen en besluiten noodzakelijk is. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen, productwijzigingen en/of assortimentswijzigingen zijn ten allen tijde voorbehouden.
Een mondelinge en/of schriftelijke overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door L’Authentique. Elke mondelinge overeenkomst zal steeds per schriftelijke overeenkomst en/of offerte bevestigd worden om mogelijke misverstanden te vermijden. L’Authentique is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de aflevering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt L’Authentique dit mee binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling.
Deze schriftelijke overeenkomst en/of offerte, al dan niet de bevestiging van de mondelinge overeenkomst, bevat alle tussen de klant en L’Authentique gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte mondelinge en/of schriftelijke overeenkomsten, regelingen en/of afspraken en/of offertes tussen de klant en L’Authentique. Elke schriftelijke overeenkomst en/of offerte, of schriftelijke wijzigingen hieraan, zal in zoveel exemplaren als er partijen zijn worden opgemaakt, ’voor gelezen en goedgekeurd’ ondertekend en gedagtekend worden door klant en L’Authentique, waarna elke partij 1 exemplaar hiervan ontvangt.
De administratie van L’Authentique geldt, behoudens rechtsgeldig tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan L’Authentique verstrekte opdrachten/projecten, het akkoord van de klant van deze opdrachten/projecten, uitgevoerde (aan-) betalingen en van door L’Authentique verrichte leveringen/uitgevoerde opdrachten. L’Authentique erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Algemene Voorwaarden erkent de klant dit eveneens.
Alle betalingen van welke aard ook gebeuren op het op de schriftelijke overeenkomst en/of offerte en/of factuur vermelde rekeningnummer van L’Authentique, of in contanten. Bij betaling in contanten wordt op de factuur directe vermelding gemaakt van contante betaling door L’Authentique. Bij betalingen per overschrijving is klant verantwoordelijk voor het gebruik van het juiste rekeningnummer vermeld op de schriftelijke overeenkomst en/of offerte en/of factuur, de juiste omschrijving van de aard van de betaling, de benoeming van de opdracht/project/levering en de tijdige betaling.
De schriftelijke overeenkomst en/of offerte en/of factuur vermeldt in ieder geval steeds de volgende informatie: een omschrijving van het door klant gekochte/gehuurde product, het aantal door de klant gekochte/gehuurde producten; de prijs met BTW per gekochte/gehuurde product; de totale prijs met BTW, betalingsafspraken met de klant (aanbetalingen, …) klantgegevens als naam, factuuradres, adres waar het gekochte/gehuurde product afgeleverd dient te worden, e-mailadres en telefoonnummer van de klant; het e-mailadres en telefoonnummer van L’Authentique, waar de klant met vragen omtrent de bestelling en/of betaling terecht kan.
Artikel C – Levering, levertijden en verzending.

De door L’Authentique opgegeven levertijden van het gekochte/gehuurde product zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om zijn bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst/offerte/factuur te ontbinden. Evenwel mocht deze aflevertijd niet gehaald kunnen worden om welke reden ook, dan bericht L’Authentique de klant hiervan minstens 1 week op voorhand. Deze verlating in de aflevertijd zal steeds telefonisch aan de klant worden medegedeeld en schriftelijk worden bevestigd.
De opgegeven aflevertijden gelden vanaf de ondertekening van de schriftelijke overeenkomst en/of offerte. Deze opgegeven aflevertijd is steeds vastgelegd in overleg met de klant. De eerste aanbetaling van het gekochte/gehuurde product geldt als automatisch akkoord van de aflevertijden.
De gekochte/gehuurde producten worden steeds persoonlijk afgeleverd door L’Authentique op het door de schriftelijke overeenkomst en/of offerte bepaalde afleveradres van de klant. Indien uitdrukkelijk overeengekomen op de schriftelijke overeenkomst en/of offerte kan door klant de gekochte/gehuurde producten worden opgehaald op het dan overeengekomen ophaaladres. Bij ophaling is klant volledig verantwoordelijk voor het vervoer/transport van het gekochte/gehuurde goed. Hiervoor dagtekent en ondertekent klant ‘voor gelezen en goedgekeurd’ een vrijwaringsovereenkomst voor L’ Authentique. De gekochte/gehuurde producten worden nationaal nooit per post verstuurd.
Wanneer het gekochte/gehuurde product in het buitenland dient te worden afgeleverd, dan wordt de afleveringswijze en het -adres met klant uitdrukkelijk overeengekomen op de schriftelijke overeenkomst en/of offerte. Enkel op volledige verantwoordelijkheid en op volledige kosten van de klant, kan het gekochte/gehuurde product worden opgestuurd. Voor dit laatste dagtekent en ondertekent klant ‘voor gelezen en goedgekeurd’ een vrijwaringsovereenkomst voor L’Authentique.
Bij afleveropdrachten van uitzonderlijke afmetingen zal steeds speciaal transport door L’Authentique worden voorzien. Alle hiermede verbonden kosten en voorwaarden worden steeds in de schriftelijke overeenkomst en/of offerte bepaald.
Artikel D – Prijzen en betaling

Alle prijzen van de aangeboden producten en/of diensten zijn steeds vermeld in de munteenheid EUR, tenzij anders vermeld.
Indien klant de opgegeven prijzen/betaling in een andere munteenheid wenst, dan zal steeds de wisselkoers op de schriftelijke overeenkomst en/of offerte en/of factuur vermeld worden en alle kosten voortvloeiend uit deze muntwissel zullen steeds ten laste van de klant zijn.
Elke betaling geschiedt zonder korting of compensatie door klant rechtstreeks door overschrijving op het op de schriftelijke overeenkomst en/of offerte en/of factuur vermelde rekeningnummer van L‘Authentique of in contanten. (zie ook Artikel B punt d).
Steeds zal klant een voorschot van minstens 30 % betalen na ondertekening van de schriftelijke overeenkomst en/of offerte. Het saldo wordt onmiddellijk betaald bij aflevering van het gekochte/gehuurde product. Bij projecten/opdrachten/gekochte/gehuurde goederen van een totaal van meer dan 1.000,00 EUR betaalt klant steeds een minimumvoorschot van 40% . Het saldo wordt onmiddellijk betaald bij aflevering van de gekochte/gehuurde goederen. Bij projecten/opdrachten/gekochte/gehuurde goederen van een totaal van meer dan 1.500 EUR betaalt klant een voorschot van 50 % en het saldo wordt onmiddellijk betaald bij aflevering van de gekochte/gehuurde goederen. Dit zal vermeld worden op de schriftelijke overeenkomst en/of offerte en/of factuur. Bij omvangrijke opdrachten/projecten van een totaal van meer dan 3.000 EUR en met een verwachte levertijd van meer dan 3 maanden kan een aanbetalingsschema worden overeengekomen op de schriftelijke overeenkomst en/of offerte. Bij omvangrijke huuropdrachten/huurprojecten van langer dan 1 maand kan een maandelijks betalingsschema worden overeengekomen op de schriftelijke overeenkomst en/of offerte. Elke betaling van meer dan 5.000 EUR zal steeds per overschrijving gebeuren op het door de schriftelijke overeenkomst en/of offerte en/of factuur opgegeven rekeningnummer van L’Authentique.
In het geval dat de overeengekomen betalingstermijn op de schriftelijke overeenkomst en/of offerte en/of factuur met meer dan 1 dag wordt overschreden, is de klant in verzuim en is L’Authentique normaliter gerechtigd vanaf de vervaldatum van de overschreden vervaldatum een rente van 1% per maand aan de klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. L’Authentique zal bij overschrijding van deze betalingstermijn een herinnering sturen.
In geval van niet-nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen op de schriftelijke overeenkomst en/of op de factuur , is L’Authentique gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten.Klant zal hiervan steeds schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
Na betaling van alle achterstallen behoudt L’Authentique zich het recht voor om de overeenkomst met klant verder te zetten of om de overeenkomst met klant ontbonden te houden. Dit laatste zal voornamelijk gebeuren wanneer L’ Authentique het ’handelsvertrouwen’ in de klant is kwijtgeraakt en L’ Authentique vermoedt dat het betalen van de achterstallen van de klant niet waarborgt dat klant zich zal houden aan de verdere bepalingen van de schriftelijke overeenkomst. Klant zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
Artikel E – Overmacht – Bijzondere omstandigheden.

L’ Authentique kan niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een bijzondere omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld (heirkracht).
Omstandigheden in de zin van artikel E alinea 1 kunnen onder meer zijn een storing in de energie- of materiaalaanvoer, een bedrijfsstoring, transportvertraging, een algemene staking. Deze opsomming is niet limitatief.
Artikel F – Eigendomsvoorbehoud.

Alle aan de klant afgeleverde gekochte producten blijven eigendom van L’ Authentique, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de in de schriftelijke overeenkomst en/of offerte en/of factuur bepaalde afgeleverde gekochte producten volledig aan L’Authentique zijn voldaan. Het risico ter zake van de gekochte producten gaat al op het moment van de aflevering over op de klant.
Klant dient deze gekochte goederen te beheren als een ’goed huisvader’ totdat alle betalingen ter zake effectief zijn uitgevoerd.
Alle aan de klant afgeleverde gehuurde producten blijven eigendom van L’ Authentique. Het risico ter zake van de gehuurde producten gaat al op het moment van de aflevering over op de klant. Dit risico ter zake eindigt op het moment dat klant de gehuurde producten terug overhandigt aan L’Authentique en nadat L’Authentique een schriftelijk bevestiging van de vrijwaring van dit risico heeft bezorgd aan klant. Deze schriftelijke bevestiging van vrijwaring wordt enkel overhandigd door L’Authentique aan klant nadat L’Authentique heeft vastgesteld dat het gehuurde product in zijn originele staat en zonder enige vorm van schade – al dan niet zichtbaar – door klant aan L’Authentique terug is overhandigd.
Klant dient deze gehuurde goederen te beheren als een ’goed huisvader’. Hij dient hier zeker rekening te houden met al dan niet blootstelling aan zonlicht, vochtigheid, koude,… Deze lijst is niet limitatief.
Artikel G – Eigendomsrechten.

De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door L’ Authentique afgeleverde gekochte/gehuurde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
L’ Authentique garandeert niet dat de aan de klant afgeleverde gekochte/gehuurde producten geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door L’ Authentique afgeleverd gekocht/gehuurd product inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.
Alle afbeeldingen zijn door L’ Authentique ontworpen. Op alle ontwerpen en uitvoeringen van L’ Authentique rust auteursrecht. Alle rechten m.b.t. afbeeldingen en ontwerpen zijn voorbehouden. Geen enkele afbeelding mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm, of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van L’ Authentique.
Artikel H – Reclame/Aansprakelijkheid.

L’ Authentique kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard ook welke is ontstaan door :
onjuist verstrekte informatie of onjuist verstrekte gegevens door de klant, tenzij de onjuistheid en/of onvolledigheid voor L’ Authentique bekend was of bekend zou moeten zijn,
dat het gekochte/gehuurde product na aflevering ondeugdelijk en/of verkeerd gebruikt wordt,
dat of nadat de klant het gekochte/gehuurde product in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt, heeft verwerkt of aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken, heeft doen verwerken of aan derden heeft doen leveren.
2. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de gekochte/gehuurde producten aan de schriftelijke overeenkomst en/of offerte en/of factuur beantwoorden. Indien dit niet het geval is, is de klant verplicht aan L’ Authentique zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 dagen na de aflevering van het gekochte/gehuurde goed, althans nadat vaststelling door klant redelijkerwijze mogelijk was, hiervan schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

3. Klachten dienen een duidelijke gegrond te zijn met stavingbewijs (foto,…). Ze dienen uiterlijk 7 dagen na aflevering van het gekochte/gehuurde product door klant schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan L’ Authentique. Na goedkeuring door L’ Authentique van de door klant gemaakte klacht als een gegronde klacht, kan alleen aanspraak worden gemaakt op heruitvoering van de opdracht.

Artikel I – Bestellingen en communicatiemiddelen

L’ Authentique kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en L‘ Authentique, alsook tussen L’ Authentique en derden, voor zover dit betrekking heeft op de relatie tussen de klant en L’ Authentique.
Artikel J – Persoonsgegevens.

Door de klant opgegeven persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in het klantenbestand van L’ Authentique. Deze gegevens zullen worden gebruikt en zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de bestelling van de klant en aflevering van het gekochte/gehuurde goed aan de klant.
De klant kan indien gewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door L’ Authentique over de persoon van de klant worden opgenomen in het klantenbestand van L’ Authentique. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te wensen, indien zijn gegevens onvolledig of niet correct zijn.

De  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (25 mei 2018) is van toepassing op onze Algemene Voorwaarden

Artikel K – Andere

Indien de klant aan L’ Authentique schriftelijk opgave doet van een adres, is L’ Authentique gerechtigd alle gekochte/gehuurde goederen af te leveren op het desbetreffende adres, totdat de klant L’Authentique schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van een nieuw adres.
Indien door L’ Authentique gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat L’ Authentique deze voorwaarden soepel toepast of heeft toegepast.
L’ Authentique is bevoegd bij de uitvoering van de afleveringen van gekochte/gehuurde goederen gebruik te maken van derden.
Artikel L – Recht en Geschillen.

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van L’ Authentique is het Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland